Jo Peters Poëzieprijs Juryreglement

 

JPPP JURYREGLEMENT

Gewijzigd per 1 september 2015.

 

JURYREGLEMENT

Reglement voor toekenning en uitreiking van de tweejaarlijkse

Jo Peters PoëziePrijs

 door de Stichting Poëziefestival Landgraaf (hierna te noemen SPL)

 

AARD VAN DE PRIJS

ARTIKEL 1

 • De Jo Peters PoëziePrijs wil zowel een bekroning van de kwaliteit van een naar publicatiegeschiedenis jonge Nederlandstalige dichter zijn, als een stimulans voor zijn of haar verdere ontwikkeling.
 • Jong is een dichter als van hem of haar, door een uitgeverij, maximaal 2 dichtbundels zijn gepubliceerd.
 • In aanmerking komen dichters van wie werk is verschenen in de periode van twee jaar voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking. Voor de 8e keer de periode 1 januari 2014 – 1 januari 2016.
 • Bij zijn beoordeling besteedt de jury ook bijzondere aandacht aan de dichters die publiceren bij de zogenaamde ‘kleine uitgevers’ omdat hun werk in de regel aandacht ontbeert. Getracht zal worden – indien de kwaliteit van zijn/haar poëzie dat afdwingt – minimaal één dichter te nomineren uit deze groep van uitgevers.

 

DE JURY

ARTIKEL 2

 • Het bestuur van SPL stelt telken twee jaren een deskundige jury samen, bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.
 • Het bestuur van SPL wijst uit zijn midden tenminste één deskundige aan die zitting neemt in de jury. Daarnaast kan het bestuur externe deskundigen als jurylid aanzoeken en aanwijzen.
 • Het bestuurslid dat uit het bestuur en door het bestuur is aangesteld als jurylid is voorzitter van de jury.
 • Het bestuur van SPL waakt tegen mogelijke belangenverstrengeling van de juryleden en houdt de doelstelling van de Jo Peters PoëziePrijs in het oog.
 • Op voorstel van de jury stelt het bestuur een secretaris van de jury aan die wordt belast met het uitwerken van het juryrapport dat door de jury is opgesteld en het schrijven van het persbericht voor de genomineerden en het persbericht voor de winnaar
 • Leden van de jury komen niet in aanmerking voor toekenning van de Jo Peters PoëziePrijs.

 

VERGADERINGEN EN BESLUITEN

ARTIKEL 3

 • SPL schrijft tweejaarlijks, in de eerste helft van de maand november, uiterlijk op de vijftiende van die maand, literaire uitgeverijen aan met een poëziefonds in Nederland en België. Zij verzoekt de aangeschreven uitgevers haar vóór 31 december aansluitend in viervoud dichtbundels toe te zenden die voldoen aan de onder artikel 1 genoemde voorwaarden.
 • SPL zorgt ervoor dat de uitgeverijen een bericht van goede ontvangst toegestuurd krijgen. SPL laat uiterlijk op 20 december een herinnering uitgaan naar die uitgevers die nog niet gereageerd hebben.
 • SPL zorgt ervoor dat de juryleden de ingestuurde bundels uiterlijk op 6 januari in hun bezit hebben. Bij aanvoer van grotere porties dichtbundels dient zij tussentijds tot verzending over te gaan.
 • De juryleden komen minstens één maal bij elkaar vóór 31 januari van het betreffende jaar. In besloten vergadering gaan zij over tot aanwijzen van de genomineerden en de prijswinnaar. Aan de media wordt door SPL een lijstje met genomineerden verstuurd. Indien een tweede vergadersessie nodig mocht zijn voor het aanwijzen van de genomineerden/winnaar dient die vóór 20 februari te hebben plaatsgevonden.
 • Het bestuur van SPL stelt uiterlijk op 1 maart 2016 de genomineerden schriftelijk op de hoogte van de aan hen of haar toegekende nominatie en nodigt hen uit voor het voordragen van hun poëzie tijdens de prijsuitreiking aan de winnaar, waarvoor hen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld.
 • De secretaris van de jury stelt in overleg met het bestuur de persberichten op voor de nominatie van de dichters en voor de uiteindelijke prijswinnaar.
 • Het bestuur van SPL stelt vast waar en wanneer de prijs wordt uitgereikt.
 • De prijs wordt uitgereikt door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid van SPL (of een door hen aan te wijzen derde) en wordt overhandigd door Toos Peters weduwe van wijlen Jo Peters.

 

MIDDELEN VOOR DE JURY

ARTIKEL 4

 • Het bestuur honoreert de verrichtingen van eventuele externe juryleden met, naast de onkostenvergoeding, een honorarium van € 250,– netto per jurylid.

 

DE GELDPRIJS ad € 1.500,–

ARTIKEL 5

 • Het bestuur van SPL stelt voor de winnaar een geldprijs ter beschikking van € 1.500,–, welke in twee gelijke delen wordt uitgekeerd.
 • Het eerste deel van de geldprijs ad € 750,– wordt uitgekeerd op het moment dat de prijswinnaar wordt bekendgemaakt. Tot nader besluit van het bestuur tijdens de Dag van de Poëzie, tijdens het tweejaarlijkse Poëziefestival in Landgraaf. De eerstvolgende keer is dat op zondag 17 april 2016
 • Bij deze prijsuitreiking ontvangt de winnaar de opdracht nieuwe gedichten te schrijven voor de onder artikel 6 genoemde, door de SPL uit te geven bibliofiele prijsbundel.
 • Bij de uitreiking van het eerste exemplaar van de prijsbundel aan de winnende dichter, circa 1 jaar na de prijsuitreiking, ontvangt hij/zij het tweede deel van de geldprijs, zijnde € 750,–.

 

PRIJSBUNDEL

ARTIKEL 6

 • Bij de bekendmaking van de prijswinnaar wordt hem/haar de opdracht verstrekt om een nader (in overleg) te bepalen aantal nieuwe gedichten te schrijven welke uiterlijk 7 maanden na opdracht voltooid moeten zijn. Deze opdracht wordt vervat in een prijsprotocol van SPL waarin het proces tot en met de feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar van de bundel wordt uiteengezet.
 • SPL zorgt ervoor dat deze gedichten worden uitgegeven (al of niet in samenwerking met derden) in een bibliofiele bundel (genummerd en gesigneerd door de dichter), waarvan de oplage door het bestuur nader wordt bepaald.
 • Deze bundel zal door of namens SPL worden uitgegeven (aan de ‘liefhebbers van de Jo Peters PoëziPrijs’ worden aangeboden) en slechts in geringe mate ‘commercieel’ in de handel zijn.
 • De uitgave van die bundel zal ongeveer één jaar na de prijsuitreiking worden ‘gevierd’ op een door het bestuur te kiezen plaats en tijd.

 

Opgemaakt/gewijzigd, 1 september 2015 te Landgaaf.

 

Het bestuur van de Stichting Poëziefestival Landgraaf,

 

Bert Janssen(voorzitter)                                               Jacq Zenden (secretaris)